Bonificació del 50% de l'IBI per la instal·lació de sistemes d'aprofitament de l'energia solar

Dijous, 17 de de novembre de 2022 a les 00:00

L'Ajuntament de Figaró-Montmany aplica una bonificació del 50 % de la quota íntegra de l'impost dels béns immobles (IBI) en aquells edificis en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals.

Per gaudir de la bonificació, s'haurà de sol·licitar-la i presentar davant la hisenda municipal la següent documentació:

  • Cèdula d'habitabilitat
  • Certificat d’homologació dels col·lectors
  • Còpia del projecte tècnic que acompanyava a la sol·licitud de llicència urbanística, el qual ha d’incloure la instal·lació del sistema per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.
  • Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de cinc anys. Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament. Per gaudir de la bonificació es requerirà que s'hagi sol·licitat abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa.

Us informem que com l’Organisme de Gestió Tributària té delegada la gestió de l’IBI, les sol·licituds de bonificació per instal·lació de sistemes d’energia tèrmica i si es vol agilitzar la tramitació també es pot presentar directament a l’ORGT. L'Oficina de la Garriga és a carretera Nova, 17. 

Darrera actualització: 17.11.2022 | 14:46