Sessió extraordinària de Ple

Dimecres, 10 de maig de 2017 de 19.30 h a 22.00 h

Aquest dimecres 10 de maig, a les 19.30 hores, es celebrarà un Ple extraordinari.

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA

  1. Lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta número 3, corresponent a la sessió del dia 29 de març de 2017.
  2. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al primer trimestre de 2017.
  3. Donar compte del període mig de pagament del primer trimestre de 2017 d’acord amb allò que preveu el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol.
  4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016.
  5. Aprovar destinar l’import de 10.000 euros a amortitzar de forma anticipada el préstec destinat a pagament de proveïdors previst en el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer i destinar 65.646,26 euros a inversions.
  6. Aprovació de l’expedient de la modificació de crèdit 2/2017.
  7. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 3/2017.
  8. Aprovació inicial de l’ordenança fiscal del preu públic per a la realització de curses de muntanya.
Darrera actualització: 24.04.2019 | 08:30