Fons FEDER: Renovació d'instal·lacions de l'enllumenat exterior

Fons regional FEDER: Renovació de l'enllumenat públic exterior de Figaró-Montmany

Projecte acollit a la línia d'ajudes a projectes d'Economia Baixa en Carboni, promoguts per Entitats Locals, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i gestionada per l'IDAE, amb l'objectiu d'aconseguir una economia més neta i sostenible (BOE núm. 144 de data 17 de juny de 2017), modificat pel Reial decret 1516/2018, de 28 de desembre (B.O.E. núm. 314, de 29 de desembre de 2018), i el Reial decret 316/2019, de 26 d'abril (B.O.E. núm. 130, de 30 d'abril de 2019)

A data 22 de gener de 2019 es publica la resolució per la qual s'estima favorable el projecte de sol·licitud d'ajuda a l'Ajuntament de Figaró – Montmany com a beneficiari de la subvenció FEDER gestionada per IDAE per a la renovació de l'enllumenat públic exterior en el municipi. El projecte actua en 308 dels 358 punts de llum existents en el municipi, substituint les actuals lluminàries per lluminàries LED més eficients i actualitzant els 7 quadres de comandament existents per a adaptar-los a la normativa vigent.

Amb aquesta actuació es disminuirà la potència de 45,38 kW a 18,42 kW i s'aconseguirà un estalvi energètic estimat del 69,43%.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proyecto acogido a la línea de ayudas a proyectos de Economía Baja en Carbono, promovidos por Entidades Locales, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y gestionada por el IDAE, con el objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible (BOE nº 144 de fecha 17 de junio de 2017), modificado por el Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre (B.O.E. nº 314, de 29 de diciembre de 2018), y el Real Decreto 316/2019, de 26 de abril (B.O.E. nº 130, de 30 de abril de 2019)

En fecha 22 de enero de 2019 se publica la resolución por la que se estima favorable el proyecto de solicitud de ayuda al Ayuntamiento de Figaró – Montmany como beneficiario de la subvención FEDER gestionada por IDAE para la renovación del alumbrado público exterior en el municipio. El proyecto actúa en 308 de los 358 puntos de luz existentes en el municipio, sustituyendo las actuales luminarias por luminarias LED más eficientes y actualizando los 7 cuadros de mando existentes para adaptarlos a la normativa vigente.

Con esta actuación se disminuirá la potencia de 45,38 kW a 18,42 kW y se conseguirá un ahorro energético estimado del 69,43 %.

Darrera actualització: 24.10.2023 | 12:29
Darrera actualització: 24.10.2023 | 12:29