Formes part d’una entitat i vols participar en la Comissió del Nomenclàtor?

Dimarts, 8 de de novembre de 2022 a les 00:00

Del 9 al 23 de novembre totes les persones que formin part d’una entitat amb especial implicació en el municipi poden presentar les seves candidatures per formar part de la Comissió del Nomenclàtor.

Creada el passat 18 d’octubre, un dels objectius de la Comissió és incorporar en la mesura que sigui possible la paritat de gènere en la seva composició i està formada per:

✓ Presidència: L’alcalde/essa o el regidor/a en qui delegui.

✓ Secretaria: El/la Secretari/ària General de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.

✓ Vocals:

- Un regidor o regidora de cadascun dels grups municipals

- Tècnic/a d’igualtat de l’Ajuntament de Figaró-Montmany

- Tres persones alienes a l’Ajuntament, representants d’entitats amb especial implicació local.

Abans de la creació de la comissió, des de l’Ajuntament es va sol·licitar a les entitats del municipi que proposessin persones per formar-ne part i es van escollir dues persones. Ara manca una darrera persona per tal de garantir que la Comissió sigui el màxim de participada possible. En el cas que hi hagi més d’una sol·licitud, es farà un sorteig per tal de discernir quina és la persona escollida.

 

Les funcions de la Comissió són les següents:

• Recollir informació referent a vies urbanes i espais públics sense denominació.

• Recollir les propostes de noms per a vies urbanes i espais públics del municipi.

• Assessorar amb relació a les propostes de denominacions de vies urbanes i espais públics.

• Informar de les propostes de denominació de vies urbanes i espais públics que es presentin per iniciativa municipal, entitats o persones interessades.

• Proposar, de manera motivada per a la seva aprovació, la denominació de vies urbanes i espais públics.

• Actualitzar la relació de vies urbanes i espais públics en el nomenclàtor municipal.

• Confeccionar i mantenir un catàleg de noms en previsió de futures denominacions.

• Elaborar altres estudis i informes relacionats amb l’objecte d’aquest reglament.

• Estudiar i suggerir millores relatives a la tasca de la Comissió.

• Vetllar per la paritat de gènere en la denominació de nous espais o canvis de denominació dels existents.

Les persones que vulguin presentar la seva candidatura només cal que facin una instància genèrica a l’Ajuntament de Figaró, que pot ser presencial o telemàtica a través d’aquest enllaç

Darrera actualització: 08.11.2022 | 11:03