Bonificació del 50% de l'IBI per la instal·lació de sistemes d'aprofitament de l'energia solar

Dijous, 16 de març de 2023 a les 00:00

L'Ajuntament de Figaró-Montmany aplica una bonificació del 50 % de la quota íntegra de l'impost dels béns immobles (IBI) en aquells edificis en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals.

Per gaudir de la bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i presentar davant la hisenda municipal la següent documentació:

Per a les instal·lacions solars tèrmiques:

a) Certificat final d’obra de la instal·lació solar tèrmica, emès per l'empresa instal·ladora o tècnic competent, a on consti la data de finalització de la instal·lació.

b) Certificat d'homologació dels col·lectors solars tèrmics emès per l’Administració competent.

c) Certificat emès per l’instal·lador, o bé la memòria tècnica, a on s’especifiqui la marca, model i contrasenya d'homologació dels col·lectors solars instal·lats.

d) Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

Per a les instal·lacions solars elèctriques (fotovoltaiques):

a) Certificat final d’obra de la instal·lació fotovoltaica, emès per l'empresa instal·ladora o tècnic competent, a on consti la data de finalització de la instal·lació i la potència instal·lada.

b) Document d’inscripció de la instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC).

c) Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

d) En el cas d’instal·lacions col·lectives caldrà l'aportació de l'acord de repartiment en el qual es faci constar la potència assignada a cadascun dels participants.

e) Qualsevol altra documentació necessària per acreditar el compliment dels requisits tècnics establerts a l'Ordenança fiscal.

Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.

Per gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l’hagi sol·licitada abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa, es concedirà per un període de tres anys a partir de l'exercici següent a la finalització de la instal·lació, i es mantindrà, dintre del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament i així ho prevegi l'ordenança fiscal aplicable en cada exercici.

 

Us informem que com l’Organisme de Gestió Tributària té delegada la gestió de l’IBI, les sol·licituds de bonificació per instal·lació de sistemes d’energia tèrmica també les podeu presentar directament a l’ORGT, un cop finalitzades les obres de la instal·lació.

L'Oficina de la Garriga és a la carretera Nova, 17. 

 

Darrera actualització: 16.03.2023 | 10:24