Convocatòria d’un procés de selecció de dues places per a la gestió de les taquilles de les Piscines Municipals

Dimecres, 25 de de maig de 2022 a les 00:00

L’Ajuntament de Figaró-Montmany, mitjançant acord de Junta de Govern Local, en sessió de 24 de maig de 2022 va acordar aprovar la convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció amb caràcter d’urgència de dues places per a la gestió de les taquilles de les Piscines Municipals. Les persones seleccionades seran contractades pel període que va del 25 de juny a l’11 de setembre.

Es tracta de dues contractacions públiques d’un Pla Local d'Ocupació per a portar la gestió de les taquilles de les piscines municipals amb una jornada laboral dividida en dues franges i distribuïda de la següent manera:

Franja matí: De dilluns a diumenge de 9.30 h a les 14:30 h

Franja tarda: De dilluns a diumenge de 14:30 h a 19:30 h

 

Requisits de les persones aspirants

Les persones participants hauran de reunir les següents condicions a la data en què finalitzi el termini de representació de sol·licituds, i mantenir-les fins a l'inici de la contractació:

Requisits generals

a) Nacionalitat: Tenir la nacionalitat espanyola o ser membre d'algun Estat de la Unió Europea o d'algun estat al qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la UE i ratificats per Espanya, li sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors. En el cas d'estrangers, caldrà acreditar tenir vigent el permís de treball i residència tant en el moment de la convocatòria com en el seu cas, de la contractació.

b) Haver complert 16 anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

c) Estar en situació d'atur i en recerca de feina. Cal acreditar-la mitjançant inscripció al Servei Públic d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC).

d) No ser cotitzant de cap règim de la Seguretat Social.   

 

Presentació de sol·licituds

Les persones aspirants que estiguin interessades hauran de presentar la corresponent sol·licitud acompanyada del seu currículum vitae, fotocòpia del NIF o del NIE, així com tota la documentació acreditativa dels factors socials de què es disposin. També caldrà presentar la documentació acreditativa de la inscripció al Servei Públic d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC).          

La sol·licitud es presentarà en el registre general de l'Ajuntament de Figaró-Montmany, en el termini de 10 dies naturals, a comptar des del següent a la publicació de la convocatòria.

Sistema d'avaluació

El sistema d'avaluació dels candidats serà el concurs i es desenvoluparà de la següent forma:

El procés de selecció consistirà en l'avaluació dels factors socials i en la puntuació d'una entrevista, seguint les següents fases:

1.1.- Avaluació de factors socials (20 punts)

Es valorarà la situació econòmica, tenint en compte les dades econòmiques i socials dels membres de la unitat familiar.

Es seguirà el següent barem fins a un màxim de 20 punts:

Es valorarà la renda de la Unitat Familiar. La forma de càlcul de la Renda de la Unitat Familiar es realitzarà atenent a les següents dades que s'hauran d'aportar:

- Suma dels ingressos declarats (declaració IRPF i percepció de la Seguretat Social -pensions) de les persones que formen part de la Unitat Familiar.

- Perceptor de prestació per situació d'atur: Import de la prestació.

Dels ingressos anuals de la Unitat Familiar resultant, es puntuarà segons els següents barems:

- Sense ingressos: 20 punts

- <75% IRSC: 15 punts

- +75% IRSC a IRSC: 10 punts

- IRSC (no >75%): 5 punts

Ingressos anuals superiors als anteriors, es puntuaran amb 0 punts.

En cas que no s'hagi presentat documentació acreditativa completa respecte de la situació econòmica de la Unitat Familiar, no es podrà valorar la situació i com a conseqüència no s'atorgaran punts en aquest apartat.           

1.2.- Factors de mèrits professionals i altres (10 punts)

A) Antiguitat a l'atur

Es valorarà el període acumulat en situació de recerca activa d'ocupació en els darrers 5 anys, valorant 0,5 punts per mes i fins a un màxim de 10 punts.

C) Empadronament a Figaró-Montmany (10 punts)

Es valorarà la residència habitual a Figaró-Montmany, valorant 0,5 punts per mes i fins a un màxim de 10 punts.

1.3.- Entrevista (60 punts)

Es convocarà a totes les persones aspirants a una entrevista, que consistirà en una conversa sobre l'exposició que faci el candidat/a del seu currículum professional  i de la situació econòmica i familiar, així com de la motivació per l'oferta de treball.  La puntuació màxima de l'entrevista serà de 60 punts.

 

Darrera actualització: 25.05.2022 | 13:36