Els fons Next Generation ofereixen ajudes per millorar l'eficiència energètica dels habitatges

Dimarts, 14 de febrer de 2023 a les 00:00

Fins al 30 de novembre del 2023 és oberta la convocatòria que s'emmarca en els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i d'habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per la rehabilitació a escala d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar finançat a través dels fons Next Generation EU.

TREBALLS SUBVENCIONABLES

Seran subvencionables els treballs de millora de l'eficiència energètica de l'habitatge que aconsegueixen un d'aquests tres punts:

a) Reducció de la demanda energètica de calefacció i aire condicionat en un mínim del 7%.

b) Reducció del consum d'energia primària no renovable en un mínim del 30%.

c) Substitució d'elements de l'envolupant tèrmica de l'habitatge per d'altres amb característiques que s'adeqüin als valors límit de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l'aire establerts pel Codi Tècnic de l'Edificació en el seu document bàsic DB HE Ahorro de Energía.

Per acollir-se a la subvenció és imprescindible acreditar la residència habitual i permanent en el moment de la sol·licitud.

En el cas que qui sol·licita la subvenció sigui el llogater, cal que acrediti haver arribat a un acord amb el propietari pel qual és el llogater qui assumeix el cost de les obres de rehabilitació.

 

IMPORTS

L'import d'aquesta subvenció correspon al 40% dels costos subvencionables, amb un màxim de 3.000 €.

L'import subvencionat no computarà com a ingrés a efectes de la declaració de la renda.

Per poder-se acollir a la subvenció cal que el cost dels treballs de millora sigui superior als 1.000 €.

Es consideren despeses subvencionables:

  • Els treballs de millora de l'eficiència energètica (canvi de finestres).
  • Els honoraris de professionals per a la redacció del projecte o informe tècnic i certificacions.
  • Les despeses de tramitació i gestió administrativa.
  • L'IVA, sempre que no sigui susceptible de recuperació o compensació, total o parcial.

No són subvencionables els imports corresponents a llicències, taxes, impostos i tributs.

Terminis

Pels municipis que no formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona el període de sol·licitud de la subvenció s'obre el 7 de juny del 2022 i es tanca el 30 de novembre del 2023

El termini màxim per a resoldre la sol·licitud és de 3 mesos, a comptar des de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud.

Seran subvencionables les actuacions iniciades amb posterioritat a l'1 de febrer del 2020, tant si en el moment de la sol·licitud les obres estan finalitzades com si encara no s'han iniciat.

Les obres subvencionables poden estar finalitzades o en curs quan se sol·liciti la subvenció. En el cas que no s'hagin iniciat, el termini màxim d'execució és de 12 mesos des de la data de sol·licitud i hauran d'estar acabades abans del 30 de juny del 2026.

 

Darrera actualització: 14.02.2023 | 14:31