Figaró-Montmany està en escenari d'excepcionalitat per sequera

Dijous, 18 de maig de 2023 a les 00:00

Recordem que el dia 11 de maig ja va sortir publicada al DOGC la resolució que suposa l'entrada en fase d'Excepcionalitat per sequera la zona de la Capçalera del Ter, que inclou el municipi de Figaró-Montmany. Davant d'aquesta situació, l'alcalde, Ramon Garcia, ha fet un BAN on s'introdueixen les noves mesures que cal prendre davant d'aquesta situació d'extrema importància. Es tracta de mesures relacionades amb el volum d'aigua per habitant al dia, que queda limitat a 230 litres, el reg agrícola (que s'ha de reduir un 40%) o l'ompliment de piscines, que no es pot fer ni tan sols amb camions cisterna. També hi ha limitacions en usos industrials en un 15%, i es prohibeix el reg de zones verdes i de gespa, tant en espais públics com privats (només es permet l’aigua per mantenir viu l’arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores). L'alcalde ha enviat una carta a cada una de les famílies del municipi explicant la situació i adjuntant el ban per tal de pregar-ne el compliment. 

Figaró-Montmany es troba entre els municipis que entren en escenari d'excepcionalitat per sequera a proposta de l'ACA. Des de la Generalitat, l'autoritat competent en la gestió d'aigües, s'han introduït mesures de planificació i d'ús de l'aigua per afrontar aquesta situació excepcional. Aquestes mesures es recullen dins del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.

 

Restriccions d’aigua en els usos urbans per a municipis en estat d’excepcionalitat

VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA

 • Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent-hi activitats econòmiques i comercials).
 • A banda cal reduir fins al 40% de l’aigua per a usos agrícoles; fins al 15% per a usos industrials i cal reduir l’aigua per a usos lúdics (15% en usos assimilables i 50% en reg).

PISCINES - l’ús d’aigua potable per ompliment queda limitat a:

 • El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
 • En centres educatius, l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants. 
 • Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

REG - prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte:

 • Per regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
 • El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m³/ha/mes i complint la resta de limitacions que digui l’ens local.
 • La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

NETEJA DE VEHICLES - l’ús de l’aigua queda limitat a:

 • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.
 • Es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible.

NETEJA DE CARRERS I MOBILIARI URBÀ

 • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.
 • Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

FONTS ORNAMENTALS

 • Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment. S’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

GRANGES

 • L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.

ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE

 • Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

Adjunt hi trobareu la carta informativa i el BAN signat per l'alcalde, Ramon Garcia.

Per la seva banda, la Generalitat té habilitat el web sequera.gencat.cat on informa de l'última hora i les mesures relacionades amb la sequera. 

Darrera actualització: 18.05.2023 | 08:54