Procediment per al reconeixement de la protecció temporal a persones afectades pel conflicte a Ucraïna

Divendres, 11 de de març de 2022 a les 00:00

El BOE de dijous 10 de març publicava les Ordres PCM 169/2022 i 170/2022 per les que es desenvolupa el procediment per al reconeixement de la protecció temporal a persones afectades pel conflicte a Ucraïna. Mitjançant aquestes Ordres, el Govern posa en marxa un procediment que ha d’autoritzar la persona interessada a obtenir la protecció temporal i els drets que se’n deriven. La sol·licitud de protecció temporal autoritza a romandre a territori espanyol i percebre les ajudes socials gestionades pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Les persones beneficiàries són les següents:
 

Persones beneficiàries:
1. Nacionals d’Ucraïna que es trobin en situació d’estada a Espanya abans del dia 24 de febrer del 2022, que, a conseqüència del conflicte no puguin tornar a Ucraïna.
2. Nacionals de tercers països o apàtrides que residien legalment a Ucraïna amb un permís de residència legal i vàlid (permanent o temporal, de qualsevol mena), i que no puguin tornar al seu país o regió.
3. Nacionals d’Ucraïna que es trobaven en situació irregular a Espanya abans del 24 de febrer i que a conseqüència del conflicte, no puguin retornar a Ucraïna.
4. Membres de les famílies dels nacionals i residents legals a Ucraïna (apartats 1 i 2):
a. Cònjuge o parella de fet.
b. Fills menors solters o del cònjuge.
c. Altres familiars propers que formaven part de la unitat familiar de la persona sol·licitant en el moment del desplaçament massiu i que depenguin totalment o principalment d’aquests.
Inici del procediment:
La persona interessada podrà iniciar el procediment davant dels funcionaris de la Direcció General de la Policia, en els centres d’acollida, recepció i derivació del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions o en el seu cas, davant de les comissaries de Policia Nacional que es determinin. En aquest moment caldrà presentar tota la documentació acreditativa de la pertinença al col·lectiu d’aplicació del règim de protecció temporal.

En el cas dels menors de 18 anys acompanyats per un adult, la sol·licitud serà presentada per la persona responsable d’aquests.
En el moment de presentar la sol·licitud, es prendran les empremtes de les persones sol·licitants i se’ls expedirà un resguard amb el número de NIE assignat.


Tramitació i resolució:
Les sol·licituds de protecció temporal seran tramitades pel procediment d’urgència i es dictarà en un màxim de 24 hores des de la sol·licitud. Es demanarà la col·laboració de la persona interessada, amb una possible entrevista personal en el cas que sigui necessari per esclarir tots els aspectes de la sol·licitud. La resolució per la qual es concedeixi la protecció temporal inclourà una autorització de residència i treball en els termes de la normativa aplicable (18 anys pel compte propi i 16 anys pel compte d’altri). Aquesta resolució posa fi a la via administrativa, essent susceptible de recurs de reposició potestatiu i de recurs judicial contenciós administratiu.
Renovacions:
La protecció temporal i els drets que se’n deriven s’entendran renovats automàticament per un any més si l’òrgan competent per declarar la protecció temporal encara no la dona per finalitzada. Excepcionalment, es podrà prorrogar per un tercer any en cas de persistir els motius que van donar lloc a l’adopció de la protecció temporal previ acord del Consell de Ministres.
Revocació:
En els següents casos podrà ser revocada la protecció temporal concedida:
- Incompliment dels requisits establerts per a ser beneficiari de la protecció temporal.
- Concurrència sobrevinguda d’alguna de les causes de denegació (comissió de delictes comuns greus o contra la pau, crims de guerra o contra la humanitat, culpabilitat d’actes contraris a les finalitats i als principis de l’ONU o existència de raons fonamentades de seguretat nacional o ordre públic).
Finalització:
El Ministeri d’Interior acordarà el cessament de la protecció temporal en cas de resolució del conflicte que va motivar la seva adopció i existeixin condicions favorables al retorn.

Darrera actualització: 11.03.2022 | 09:02