Agenda 21

L'Agenda 21 és un procés participatiu que té per objectiu concretar una sèrie d'accions per tal de resoldre les principals problemàtiques ambientals del municipi i conduir la gestió municipal cap a actuacions sostenibles, compatibilitzant la política municipal, i els seus projectes i plans, amb als criteris de sostenibilitat. Entesa així, la sostenibilitat no és un mer paràmetre a considerar sinó una pauta global i coherent dins la qual ha d'encaixar qualsevol projecte sectorial del municipi. D'altra banda, una de les principals característiques de l'Agenda 21 és que es tracta d'un procés obert de participació on hi intervé tota la ciutadania, tant en la seva elaboració, com després en el seu desplegament i seguiment.

L'Agenda 21 de Figaró-Montmany és fruït de la voluntat ciutadana i del teixit associatiu. El seu impuls i el seu procés d'elaboració va comptar amb una àmplia participació ciutadana que s'ha mantingut a través de la Comissió de Seguiment de l'Agenda 21. Durant el procés d'elaboració de l'Agenda 21, la comissió va fer les funcions de coordinació del procés participatiu i definició metedològica dels moments, temes i espais de participació i, un cop elaborat el Pla d'acció, fa les funcions de seguiment de la seva execució. El pla d'acció de l'Agenda 21 es va aprovar al ple municipal l'any 2007.

Totes les accions de l'Agenda 21 responen a les línies estratègiques consensuades per la població l'any 2005:

  • Creixement moderat, compacte i que fomenti la cohesió social.
  • Desenvolupament del turisme vinculat al medi i manteniment dels nivells actuals d'indústria.
  • Conservació de l'entorn i foment del civisme.

L'Agenda 21 és responsabilitat d'alcaldia, tot i que hi intervenen altres regidories responsables de plans o actuacions concretes. Pel seu caràcter global l'Agenda 21 és paraigües de diferents plans d'acció com el Pla d'Acció de l'Energia Sostenible, el Pla d'accesibilitat o el Projecte Educatiu de Figaró i ha definit el model de poble amb el qual s'han creat la resta de plans municipals des de l'any 2007. Tot i que, un cop redactats, aquests plans tenen entitat pròpia i en alguns casos tenen els seus propis òrgans de seguiment al marge de la Comissió de Seguiment de l'Agenda 21, cal remarcar que estan inclosos en l'Agenda 21.

L'Agenda 21 és un procés obert que es manté viu i que, si bé té una part important d'actuacions ja finalitzades o en procés de desenvolupament, encara s'està executant.

Darrera actualització: 22.01.2021 | 08:19
Darrera actualització: 22.01.2021 | 08:19